Sylabusy

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Andragogika (5)
Biomedyczne podstawy rozwoju (10)
Edukacja i profilaktyka zdrowotna (9)
Edukacja poprzez ruch i zabawy ruchowe (4)
Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej (12)
Elementy prawa oświatowego (5)
Emisja głosu (7)
Etyka (3)
Historia wychowania i myśli pedagogicznej (19)
Język angielski (3)
Język niemiecki I (3)
Język niemiecki II (3)
Literatura dla dzieci (15)
Logopedia (8)
Małe formy teatralne jako jeden ze sposobów pracy z tekstem (8)
Metody aktywizujące w edukacji muzycznej (5)
Metody i techniki badań pedagogicznych (5)
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu (7)
Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III (11)
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu (7)
Metodyka edukacji muzycznej (6)
Metodyka edukacji plastyczno-technicznej (8)
Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III (11)
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej (12)
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu (11)
Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych (5)
Metodyka wychowania fizycznego małego dziecka (6)
Ochrona własności intelektualnej (4)
Oferty zajęć wspierające gotowość dziecka do nauki czytania i pisania (7)
Patologia społeczna (4)
Patologie środowisk wychowawczych (4)
Pedagogika ogólna (6)
Pedagogika przedszkolna (12)
Pedagogika rodziny (5)
Pedagogika społeczna (5)
Pedagogika wczesnoszkolna (15)
Podstawy dydaktyki ogólnej (3)
Podstawy ergonomii i BHP z elementami pedagogiki pracy (3)
Podstawy nauczania języka polskiego (3)
Podstawy nauczania matematyki (8)
Podstawy pedagogiki specjalnej (4)
Podstawy poradoznawstwa i poradnictwa pedagogicznego (3)
Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym (10)
Poradnictwo rodzinne i wychowawcze (4)
Problemy współczesnej rodziny (7)
Projektowanie ofert edukacyjnych dla dzieci (6)
Projektowanie programów autorskich (6)
Promocja zdrowia (9)
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (2)
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia (2)
Psychologia społeczna i wychowania (2)
Rekreacja (6)
Rola zawodowa nauczyciela (8)
Savoir vivre (5)
Seminarium (5)
Socjologia wychowania (6)
Społeczna integracja dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych (6)
Statystyka w pedagogice (4)
Technologie informacyjne (5)
Teoretyczne podstawy wychowania (5)
Warsztaty drama i teatr w pedagogice (5)
Warsztaty metody aktywizujące w pedagogice (4)
Warsztaty plastyczno-pedagogiczne (12)
Warsztaty praca z trudnym rodzicem (7)
Warsztaty pracy opiekuna - wychowawcy (5)
Warsztaty profilaktyka wypalenia zawodowego (5)
Warsztaty radzenie sobie ze stresem w pracy zawodowej (6)
Warsztaty refleksyjność w pracy pedagoga (4)
Warsztaty taneczno-pedagogiczne (4)
Warsztaty współpraca i komunikacja w grupie (5)
Warsztaty z rodzicami wychowanka (7)
Wprowadzenie do pedagogiki (5)
Wprowadzenie do pedeutologii (8)
Wprowadzenie do psychologii ogólnej (2)
Wprowadzenie do socjologii (5)
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami oświatowymi (10)
Wybrane metody i formy kształtujące pojęcia matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym (9)
Wybrane problemy integracji społecznej dzieci z niepełnosprawnościami (6)
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich (4)
Wybrane zagadnienia z filozofii (7)
Zaburzenia mowy u dzieci (8)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Aktywizacja seniorów (5)
Asysta w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i wspierających w środowisku społecznym (7)
Biomedyczne podstawy rozwoju/Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (10)
Diagnoza pedagogiczna (4)
Diagnoza środowiska społecznego (5)
Edukacja i profilaktyka zdrowotna (9)
Edukacja regionalna w pracy pedagoga (3)
Elementy prawa oświatowego (5)
Etyka (3)
Film a wychowanie (9)
Historia wychowania i myśli pedagogicznej (19)
Język angielski (3)
Język niemiecki I (3)
Język niemiecki II (3)
Konstruowanie i realizowanie programów profilaktycznych (5)
Kultura języka (5)
Lokalny system opieki, terapii i wychowania (4)
Media w pracy opiekuńczo-wychowawczej (5)
Metody i techniki badań pedagogicznych (5)
Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością (4)
Metodyka pracy w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i socjalizacyjnych (5)
Ochrona własności intelektualnej (4)
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (6)
Opieka i terapia zajęciowa wobec osób w starszym wieku (5)
Organizacja zajęć profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym (4)
Patologia społeczna (4)
Patologie środowisk wychowawczych (4)
Pedagogika ogólna (6)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (5)
Pedagogika rodziny (5)
Pedagogika społeczna (5)
Podstawy dydaktyki ogólnej (3)
Podstawy ergonomii i BHP z elementami pedagogiki pracy (3)
Podstawy gerontologii społecznej (5)
Podstawy organizacji pomocy społecznej (5)
Podstawy pedagogiki specjalnej (4)
Podstawy poradoznawstwa i poradnictwa pedagogicznego (3)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (3)
Poradnictwo rodzinne i wychowawcze (3)
Praca korekcyjno-kompensacyjna i wyrównawcza z dziećmi i młodzieżą (3)
Praktyki zawodowe (4)
Problemy współczesnej rodziny (7)
Promocja zdrowia (9)
Prowadzenie artystycznych form oddziaływania wychowawczego (4)
Prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych (4)
Prowadzenie zajęć świetlicowych kulturalno-oświatowych dla różnych grup wiekowych (4)
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (3)
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (2)
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia (2)
Psychologia społeczna i wychowania (2)
Rekreacja (6)
Rola zawodowa nauczyciela (8)
Savoir vivre (5)
Seminarium (11)
Socjologia wychowania (6)
Społeczna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (3)
Statystyka w pedagogice (3)
Technologie informacyjne (5)
Teoretyczne podstawy pracy opiekuna wychowawcy (5)
Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej (4)
Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach (3)
Teoretyczne podstawy terapii zajęciowej (4)
Teoretyczne podstawy wychowania (5)
Terapeutyczna rola filmu (6)
Terapia pedagogiczna (4)
Terapia zajęciowa dzieci - podstawy teoretyczne i umiejętnośći praktyczne (5)
Terapia zajęciowa w środowisku społecznym (4)
Trening zachowań społecznych (4)
Warsztaty drama i teatr w pedagogice (5)
Warsztaty kreatywne korzystanie z mediów (8)
Warsztaty metody aktywizujące w pedagogice (4)
Warsztaty plastyczno-pedagogiczne (12)
Warsztaty praca z trudnym rodzicem (7)
Warsztaty pracy opiekuna - wychowawcy (4)
Warsztaty profilaktyka wypalenia zawodowego (5)
Warsztaty radzenie sobie ze stresem w pracy zawodowej (6)
Warsztaty refleksyjność w pracy pedagoga (4)
Warsztaty rozwijające kreatywność (6)
Warsztaty taneczno-pedagogiczne (4)
Warsztaty współpraca i komunikacja w grupie (5)
Warsztaty z arteterapii (4)
Warsztaty z biblioterapii (5)
Warsztaty z dramy (4)
Warsztaty z edukacji regionalnej (3)
Warsztaty z ergoterapii (3)
Warsztaty z rodzicami wychowanka (7)
Warsztaty z technik uczenia się (5)
Wprowadzenie do pedagogiki (5)
Wprowadzenie do pedeutologii (8)
Wprowadzenie do psychologii ogólnej (2)
Wprowadzenie do socjologii (5)
Wspieranie integracji społecznej w środowisku otwartym/Wspieranie integracji społecznej w środowisku lokalnym (3)
Współczesne problemy opieki, wychowania i terapii w instytucjach (4)
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami oświatowymi (10)
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich (4)
Wybrane zagadnienia z filozofii (7)
Wychowanie fizyczne I (3)
Wychowanie fizyczne II (2)
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią/Resocjalizacja z socjoterapią
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni (7)
Biomedyczne podstawy rozwoju/Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (10)
Diagnoza w resocjalizacji (4)
Działania wspierające proces resocjalizacji (4)
Edukacja i profilaktyka zdrowotna (9)
Edukacja regionalna w pracy pedagoga (3)
Elementy diagnozy psychopedagogicznej (5)
Elementy prawa oświatowego (5)
Elementy wiktymologii i kryminologii (5)
Etyka (3)
Film a wychowanie (9)
Historia wychowania i myśli pedagogicznej (19)
Interwencje kryzysowe (5)
Język angielski (2)
Język niemiecki I (3)
Język niemiecki II (3)
Kultura języka (5)
Media w resocjalizacji (5)
Metody i techniki badań pedagogicznych (5)
Metody pracy ze sprawcą przemocy (7)
Metodyka pracy i wychowania resocjalizacyjnego (4)
Metodyka pracy kuratora sądowego (5)
Negocjacje, mediacje i komunikacja społeczna (5)
Ochrona informacji niejawnych (5)
Ochrona własności intelektualnej (4)
Patologia społeczna (4)
Patologie środowisk wychowawczych (4)
Pedagogika ogólna (6)
Pedagogika penitencjarna (4)
Pedagogika resocjalizacyjna (6)
Pedagogika rodziny (5)
Pedagogika społeczna (5)
Pedagogika zaburzeń zachowania (14)
Podstawy dydaktyki ogólnej (3)
Podstawy ergonomii i BHP z elementami pedagogiki pracy (3)
Podstawy pedagogiki specjalnej (4)
Podstawy poradoznawstwa i poradnictwa pedagogicznego (3)
Podstawy socjoterapii (5)
Pomoc postpenitencjarna w Polsce (8)
Poradnictwo rodzinne i wychowawcze (4)
Praca z rodziną dysfunkcyjną (5)
Praktyki zawodowe (4)
Prawne podstawy resocjalizacji (4)
Problemy niedostosowania społecznego (5)
Problemy współczesnej rodziny (7)
Projektowanie programów oddziaływań resocjalizacyjnych (4)
Projektowanie programów profilaktycznych (7)
Promocja zdrowia (9)
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (3)
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (2)
Psychologia resocjalizacyjna (3)
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia (2)
Psychologia społeczna i wychowania (2)
Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna (5)
Rekreacja (6)
Rola zawodowa nauczyciela (8)
Savoir vivre (5)
Seminarium (5)
Socjologia wychowania (6)
Statystyka w pedagogice (3)
Subkultury dewiacyjne (3)
Środowiskowe i instytucjonalne działania resocjalizacyjne (5)
Techniki negocjacji i mediacji (4)
Technologie informacyjne (5)
Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej (4)
Teoretyczne podstawy wychowania (6)
Terapeutyczna rola filmu (6)
Trening umiejętności socjoterapeutycznych (4)
Warsztaty drama i teatr w pedagogice (5)
Warsztaty kreatywne korzystanie z mediów (8)
Warsztaty metody aktywizujące w pedagogice (5)
Warsztaty plastyczno-pedagogiczne (12)
Warsztaty praca z trudnym rodzicem (7)
Warsztaty pracy opiekuna - wychowawcy (5)
Warsztaty profilaktyka wypalenia zawodowego (5)
Warsztaty radzenie sobie ze stresem w pracy zawodowej (6)
Warsztaty refleksyjność w pracy pedagoga (4)
Warsztaty rozwijające kreatywność (7)
Warsztaty taneczno-pedagogiczne (4)
Warsztaty współpraca i komunikacja w grupie (5)
Warsztaty z biblioterapii (5)
Warsztaty z dramy (4)
Warsztaty z edukacji regionalnej (3)
Warsztaty z ergoterapii (3)
Warsztaty z rodzicami wychowanka (7)
Warsztaty z technik uczenia się (5)
Wprowadzenie do pedagogiki (5)
Wprowadzenie do pedeutologii (8)
Wprowadzenie do psychologii ogólnej (2)
Wprowadzenie do psychoterapii (2)
Wprowadzenie do socjologii (5)
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami oświatowymi (10)
Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń (5)
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich (5)
Wybrane zagadnienia z filozofii (7)
Wychowanie fizyczne I (3)
Wychowanie fizyczne II (2)

[wróć do listy kierunków]